ludzie-cho­rują-i umierają-z po­wodu-lo­su-~pa­weł-rychlica 
rychcikludziecho­rująi umierająz po­wodulo­su~pa­wełrychlica ludzie cho­rującho­rują i umierająi umierają z po­wodu~pa­weł rychlica ludzie cho­rują i umierającho­rują i umierają z po­woduludzie cho­rują i umierają z po­wodu