Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.


ludzie-co-mają-ło-do-roboty-są-wielkimi-gadułami-im-mniej-ktoś-do-myślenia-tym-więcej-gada-myślenie-to-rozmowa-z-samym-sobą-a-kto-mówi
charles louis montesquieuludziecomająmałodorobotywielkimigadułamiimmniejktośmyśleniatymwięcejgadamyślenietorozmowasamymsobąktomówisiebietenniemyśliwcalemówieniuinnychco mająmają małomało dodo robotyroboty sąsą wielkimiwielkimi gadułamiim mniejmniej ktośktoś mama dodo myśleniatym więcejwięcej gadamyślenierozmowa zz samymsamym sobąkto mówimówi dodo siebieten nienie myślimyśli wcalewcale oo mówieniumówieniu dodo innychco mają małomają mało domało do robotydo roboty sąroboty są wielkimisą wielkimi gadułamiim mniej ktośmniej ktoś maktoś ma doma do myśleniatym więcej gadarozmowa z samymz samym sobąa kto mówikto mówi domówi do siebieten nie myślinie myśli wcalemyśli wcale owcale o mówieniuo mówieniu domówieniu do innych

Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych. -Montesquieu
ludzie-którzy-mają-ło-do-roboty-są-wielkimi-gadułami-im-mniej-ktoś-myśli-tym-więcej-gada-myślenie-to-rozmowa-z-samym-sobą-a-kto-mówi-do
Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy. -Diane
im-ktoś-mniej-myśli-o-sobie-samym-tym-mniej-jest-nieszczęśliwy
Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym. -Tao - Te - King
ten-kto-zwycięża-innych-ludzi-jest-tylko-silny-ten-kto-zwycięstwo-nad-sobą-samym-odnosi-jest-człowiekiem-potężnym
Ktoś, kto o innych źle mówi, potępia siebie samego. -Francesco Petrarca
ktoś-kto-o-innych-ź-mówi-potępia-siebie-samego
Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek. -Karl Vogt
myśli-pozostają-mniej-więcej-w-tym-samym-stosunku-do-mózgu-co-żółć-do-wątroby-lub-mocz-do-nerek
Ludzie myślą, że wyrażają swoje myśli. Nie wiedzą, jak mało siebie maja w sobie. -Konstantinos Tsatsos
ludzie-myślą-że-wyrażają-swoje-myśli-nie-wiedzą-jak-ło-siebie-maja-w-sobie