Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.


ludzie-co-mają-ło-do-roboty-są-wielkimi-gadułami-im-mniej-ktoś-do-myślenia-tym-więcej-gada-myślenie-to-rozmowa-z-samym-sobą-a-kto-mówi
charles louis montesquieuludziecomająmałodorobotywielkimigadułamiimmniejktośmyśleniatymwięcejgadamyślenietorozmowasamymsobąktomówisiebietenniemyśliwcalemówieniuinnychco mająmają małomało dodo robotyroboty sąsą wielkimiwielkimi gadułamiim mniejmniej ktośktoś mama dodo myśleniatym więcejwięcej gadamyślenierozmowa zz samymsamym sobąkto mówimówi dodo siebieten nienie myślimyśli wcalewcale oo mówieniumówieniu dodo innychco mają małomają mało domało do robotydo roboty sąroboty są wielkimisą wielkimi gadułamiim mniej ktośmniej ktoś maktoś ma doma do myśleniatym więcej gadarozmowa z samymz samym sobąa kto mówikto mówi domówi do siebieten nie myślinie myśli wcalemyśli wcale owcale o mówieniuo mówieniu domówieniu do innych

Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.Ktoś, kto o innych źle mówi, potępia siebie samego.Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek.Ludzie myślą, że wyrażają swoje myśli. Nie wiedzą, jak mało siebie maja w sobie.