ludzie czes­to kochają ocza­mi niż sercem 


ludzie-czes­to-kochają-ocza­mi-ż-sercem 
ciarkaludzieczes­tokochająocza­miniżsercem ludzie czes­toczes­to kochająkochają ocza­miocza­mi niżniż sercem ludzie czes­to kochajączes­to kochają ocza­mikochają ocza­mi niżocza­mi niż sercem ludzie czes­to kochają ocza­miczes­to kochają ocza­mi niżkochają ocza­mi niż sercem ludzie czes­to kochają ocza­mi niżczes­to kochają ocza­mi niż sercem 

Le­piej wal­czyć z ot­warty­mi ocza­mi, niż ot­wartym sercem.W dzi­siej­szych cza­sach ludzie częściej kochają się przy świet­le kom­pu­tera, niż w blas­ku świec.czy grzechem jest czy­nić dob­ro? Chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­nią zło upor (nie tyl­ko moj, ale ogol­nie) naj­czes­ciej wy­nika z pychy i proz­nosci, a wiec upor naj­czes­ciej jest strasznym grzechem, bo pycha i proz­nosc to straszne grzechy ! Bóg kocha ludzi to ludzie nie kochają Boga.....Ludzie, hultaje każdy z osobna, są bardzo uczciwi społem; kochają moralność.