Ludzie dob­rej wo­li pou­czają. Ludzie złej wo­li straszą.


ludzie-dob­rej-wo­li-pou­czają-ludzie złej-wo­li-straszą
wincenty styśludziedob­rejwo­lipou­czająludzie złejstrasząludzie dob­rejdob­rej wo­liwo­li pou­czająludzie złej wo­liwo­li strasząludzie dob­rej wo­lidob­rej wo­li pou­czająludzie złej wo­li strasząludzie dob­rej wo­li pou­czają

Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości  -natalia(__ups
ro­bienie-dob­rej-mi­ny-do złej-gry-to jeszcze-nie gwa­ran­cja-szczeroś 
Naj­pierw poucz siebie, a po­tem niech cię pou­czają inni. -Johann Wolfgang Goethe
naj­pierw-poucz-siebie-a po­tem-niech-ę-pou­czają-inni
Niektórzy ludzie są tak podejrzliwi, że w szcze­rej praw­dzie doszu­kują się fałszu... -Niusza
niektórzy-ludzie-są tak-podejrzliwi-że-w szcze­rej-praw­dzie-doszu­kują ę-fałszu