Ludzie dob­rzy dla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich.


ludzie-dob­rzy-dla-zwierząt-by­wają-pot­worni-w sto­sun­ku-do bliźnich-swoich
stanisław ignacy witkiewiczludziedob­rzydlazwierzątby­wająpot­worniw sto­sun­kudo bliźnichswoichludzie dob­rzydob­rzy dladla zwierzątzwierząt by­wająby­wają pot­wornipot­worni w sto­sun­kuw sto­sun­ku do bliźnichdo bliźnich swoichludzie dob­rzy dladob­rzy dla zwierzątdla zwierząt by­wajązwierząt by­wają pot­worniby­wają pot­worni w sto­sun­kupot­worni w sto­sun­ku do bliźnichw sto­sun­ku do bliźnich swoichludzie dob­rzy dla zwierzątdob­rzy dla zwierząt by­wajądla zwierząt by­wają pot­wornizwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­kuby­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnichpot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoichludzie dob­rzy dla zwierząt by­wajądob­rzy dla zwierząt by­wają pot­wornidla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­kuzwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnichby­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich

Ludzie dobrzy dla zwierząt bywają potworni w stosunku do bliźnich swoich.Kto jest ok­rutny w sto­sun­ku do zwierząt, ten nie może być dob­rym człowiekiem.Nig­dy nie będziemy mog­li z całą pew­nością stwier­dzić, na ile nasze sto­sun­ki z in­ny­mi ludźmi są wy­nikiem naszych uczuć, miłości, niena­wiści, dob­ro­ci lub złości, a na ile są spo­wodo­wane sto­sun­kiem sił po­między na­mi a nimi.Ko­loryt nasze­go świata wy­wodzi się ze sto­sun­ku do mat­ki, a je­go for­ma ze sto­sun­ku do ojca.Mężczyźni przez długie wieki czu­wali nad tym, by ich sto­sun­ki z ko­bieta­mi były sto­sun­ka­mi panów do służebnych.Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba.