Ludzie dobrzy dla zwierząt bywają potworni w stosunku do bliźnich swoich.


ludzie-dobrzy-dla-zwierząt-bywają-potworni-w-stosunku-do-bliźnich-swoich
stanisław ignacy witkiewicz (witkacy)ludziedobrzydlazwierzątbywająpotwornistosunkudobliźnichswoichludzie dobrzydobrzy dladla zwierzątzwierząt bywająbywają potwornipotworni ww stosunkustosunku dodo bliźnichbliźnich swoichludzie dobrzy dladobrzy dla zwierzątdla zwierząt bywajązwierząt bywają potwornibywają potworni wpotworni w stosunkuw stosunku dostosunku do bliźnichdo bliźnich swoichludzie dobrzy dla zwierzątdobrzy dla zwierząt bywajądla zwierząt bywają potwornizwierząt bywają potworni wbywają potworni w stosunkupotworni w stosunku dow stosunku do bliźnichstosunku do bliźnich swoichludzie dobrzy dla zwierząt bywajądobrzy dla zwierząt bywają potwornidla zwierząt bywają potworni wzwierząt bywają potworni w stosunkubywają potworni w stosunku dopotworni w stosunku do bliźnichw stosunku do bliźnich swoich

Ludzie dob­rzy dla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich.Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i oczekują nagrody, to jest to powód do zmartwienia.Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i ocze­kują nagrody, to jest to powód do zmartwienia.Ludzie bywają lepsi lub gorsi od swoich uczynków.Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek.W swej większości ludzie pragną być dobrzy, ale nie za dobrzy i nie zawsze.