Ludzie dobrzy, inteligentni, współczujący stają się gorsi w zbiorowisku. Brak odpowiedzialności osobistej budzi złe instynkty.


ludzie-dobrzy-inteligentni-współczujący-stają-ę-gorsi-w-zbiorowisku-brak-odpowiedzialnoś-osobistej-budzi-złe-instynkty
sarah bernhardtludziedobrzyinteligentniwspółczującystająsięgorsizbiorowiskubrakodpowiedzialnościosobistejbudzizłeinstynktyludzie dobrzywspółczujący stająstają sięsię gorsigorsi ww zbiorowiskubrak odpowiedzialnościodpowiedzialności osobistejosobistej budzibudzi złezłe instynktywspółczujący stają sięstają się gorsisię gorsi wgorsi w zbiorowiskubrak odpowiedzialności osobistejodpowiedzialności osobistej budziosobistej budzi złebudzi złe instynktywspółczujący stają się gorsistają się gorsi wsię gorsi w zbiorowiskubrak odpowiedzialności osobistej budziodpowiedzialności osobistej budzi złeosobistej budzi złe instynktywspółczujący stają się gorsi wstają się gorsi w zbiorowiskubrak odpowiedzialności osobistej budzi złeodpowiedzialności osobistej budzi złe instynkty

Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek.Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.Wolność wymaga odpowiedzialności, dlatego budzi lęk w tak wielu ludziach.Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z [...]Ludzie są gorsi od najokrutniejszych zwierząt.