Ludzie dzielą się na oglądanych i oglądających.


ludzie-dzielą-ę-na-oglądanych-i-oglądających
adam brzeskiludziedzieląsięnaoglądanychoglądającychludzie dzielądzielą sięsię nana oglądanychoglądanych ii oglądającychludzie dzielą siędzielą się nasię na oglądanychna oglądanych ioglądanych i oglądającychludzie dzielą się nadzielą się na oglądanychsię na oglądanych ina oglądanych i oglądającychludzie dzielą się na oglądanychdzielą się na oglądanych isię na oglądanych i oglądających

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe.Tylko kwiaty dzielą się swoim zapachem ze wszystkimi - i z dobrymi, i ze złymi; ludzie nie - mogliby się rozchorować.Ubodzy ludzie mając tak niewiele dzielą się tym co mają za to bo­gacz na­wet wo­de z kra­nu bedzie skąpić Ludzie dzielą się na ludzi i zwierzęta, kobiety na kobiety i gęsi.Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami.