Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać.


ludzie-ge­nial­-są podzi­wiani-bo­gatym ę-zaz­droś-potęż-budzą-strach-ale-tyl­ko-ludziom-z cha­rak­te­rem-można-zaufać
alfred adlerludziege­nial­nisą podzi­wianibo­gatym sięzaz­drościpotężnibudząstrachaletyl­koludziomz cha­rak­te­remmożnazaufaćludzie ge­nial­nige­nial­ni są podzi­wianibo­gatym się zaz­drościpotężni budząbudzą strachale tyl­kotyl­ko ludziomludziom z cha­rak­te­remz cha­rak­te­rem możnamożna zaufaćludzie ge­nial­ni są podzi­wianipotężni budzą strachale tyl­ko ludziomtyl­ko ludziom z cha­rak­te­remludziom z cha­rak­te­rem możnaz cha­rak­te­rem można zaufaćale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­remtyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem możnaludziom z cha­rak­te­rem można zaufaćale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem możnatyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać

Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom z charakterem można zaufać. -Alfred Adler
ludzie-genialni-są-podziwiani-bogatym-ę-zazdroś-potęż-budzą-strach-ale-tylko-ludziom-z-charakterem-można-zaufać
Są ludzie, którzy swoim cha­rak­te­rem niszczą to, co zbu­dowa­li rozumem. -Dimitrios Kamburoglu
są ludzie-którzy-swoim-cha­rak­te­rem-niszczą-to-co zbu­dowa­li-rozumem
Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma. -Maria Szyszkowska
cha­rak­ter-można-uk­ształto­wać-pop­rzez-in­tensywną-pracę-nad-zmianą-cha­rak­te­ru-włas­ne­go-pisma
Przeszko­da po­ciąga człowieka z cha­rak­te­rem, ja­ko że po­konując ją sam się urzeczywistnia. -Charles de Gaulle
przeszko­da-po­ąga-człowieka-z cha­rak­te­rem-ja­ko-że po­konując-ją sam ę-urzeczywistnia
W me­nu zaz­drości są tyl­ko pus­te kalorie. -Feliks Rajczak
w me­nu-zaz­droś-są tyl­ko-pus­te-kalorie