Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom z charakterem można zaufać.


ludzie-genialni-są-podziwiani-bogatym-ę-zazdroś-potęż-budzą-strach-ale-tylko-ludziom-z-charakterem-można-zaufać
alfred adlerludziegenialnipodziwianibogatymsięzazdrościpotężnibudząstrachaletylkoludziomcharakteremmożnazaufaćludzie genialnigenialni sąsą podziwianibogatym sięsię zazdrościpotężni budząbudzą strachale tylkotylko ludziomludziom zz charakteremcharakterem możnamożna zaufaćludzie genialni sągenialni są podziwianibogatym się zazdrościpotężni budzą strachale tylko ludziomtylko ludziom zludziom z charakteremz charakterem możnacharakterem można zaufaćludzie genialni są podziwianiale tylko ludziom ztylko ludziom z charakteremludziom z charakterem możnaz charakterem można zaufaćale tylko ludziom z charakteremtylko ludziom z charakterem możnaludziom z charakterem można zaufać

Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać.Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt. Można ludziom wyjaśnić, dlaczego poślubiło się swego męża, ale siebie nie można o tym przekonać.Można ludziom wyjaśnić dlaczego poślubiło się swego męża, ale siebie nie można o tym przekonać.Ludzie genialni to ludzie bezustannej teraźniejszości.Ludzie genialni: ludzie bezustannej teraźniejszości.