Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru.


ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru
halina auderskaludzieginąnietylkobrakusiłaletakżeichnadmiaruludzie ginąginą nienie tylkotylko zz brakubraku siłale takżetakże zz ichich nadmiaruludzie giną nieginą nie tylkonie tylko ztylko z brakuz braku siłale także ztakże z ichz ich nadmiaruludzie giną nie tylkoginą nie tylko znie tylko z brakutylko z braku siłale także z ichtakże z ich nadmiaruludzie giną nie tylko zginą nie tylko z brakunie tylko z braku siłale także z ich nadmiaru

Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony.Żądza podboju leży w ludzkiej naturze. Jeśli ludzie dokonują czynów, do jakich starcza im sił, czekają ich pochwały. Jeśli jednak upierają się przy swoich zamierzeniach, a sił im na to nie starcza, spotykają się z naganą.Z braku sił i chęć jest chwalebna.W braku sił i chęć jest chwalebna.Przypadek jest nie tylko wypadkową nieobliczalnych, ważnych sił żyjących poza człowiekiem, on także ściąga dookoła siebie siły tkwiące w samym człowieku, staje się odczynnikiem natury ludzkiej i demaskuje ją lub apoteozuje.