Ludzie, których kocha­my, są szki­cami do możli­wych obrazów.


ludzie-których-kocha­my-są szki­cami-do możli­wych-obrazów
hugo hofmannsthalludziektórychkocha­mysą szki­camido możli­wychobrazówktórych kocha­mysą szki­cami do możli­wychdo możli­wych obrazówsą szki­cami do możli­wych obrazów

Ludzie, których kochamy, są szkicami do możliwych obrazów.Nie przy­pisu­je się praw­dzi­wych win tym, których się kocha.Ludzie, których his­to­ria życia ma lu­ki w związkach za­bawo­wych z otocze­niem w dzieciństwie i wczes­nej młodości, mają zwyk­le duże trud­ności w na­wiązy­waniu kon­taktów seksualnych.To naj­większy dar, ja­ki może człowieka spot­kać w życiu, kiedy otaczają go ludzie, których kocha.To, cze­go szu­kasz, znaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wych miejsc.Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją.