Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.


ludzie-którzy-mają-ło-do-roboty-są-wielkimi-gadułami-im-mniej-ktoś-myśli-tym-więcej-gada-myślenie-to-rozmowa-z-samym-sobą-a-kto-mówi-do
montesquieuludziektórzymająmałodorobotywielkimigadułamiimmniejktośmyślitymwięcejgadamyślenietorozmowasamymsobąktomówisiebietenniemyśliwcalemówieniuinnychktórzy mająmają małomało dodo robotysą wielkimiwielkimi gadułamiim mniejmniej ktośktoś myślitym więcejwięcej gadarozmowa zz samymsamym sobąkto mówimówi dodo siebieten nienie myślimyśli wcalewcale oo mówieniumówieniu dodo innychktórzy mają małomają mało domało do robotysą wielkimi gadułamiim mniej ktośmniej ktoś myślitym więcej gadamyślenie to rozmowarozmowa z samymz samym sobąa kto mówikto mówi domówi do siebieten nie myślinie myśli wcalemyśli wcale owcale o mówieniuo mówieniu domówieniu do innych

Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy.Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek.Ludzie myślą, że wyrażają swoje myśli. Nie wiedzą, jak mało siebie maja w sobie.To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.