Ludzie którzy nie pot­ra­fią od­nieść suk­ce­su w życiu, nieus­tannie pat­rzą pod no­gi, aby omi­jać przysłowiowe kłody. Nie zdając so­bie spra­wy, że przyczyną ich po­rażek jest właśnie ciągłe za­pat­rze­nie w dół.


ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-od­nieść-suk­­su-w życiu-nieus­tannie-pat­rzą-pod-no­gi-aby omi­jać-przysłowiowe-kłody-nie-zdając
logosludziektórzynie pot­ra­fiąod­nieśćsuk­ce­suw życiunieus­tanniepat­rząpodno­giaby omi­jaćprzysłowiowekłodyniezdającso­biespra­wyże przyczynąichpo­rażekjest właśnieciągłeza­pat­rze­niew dółludzie którzyktórzy nie pot­ra­fiąnie pot­ra­fią od­nieśćod­nieść suk­ce­susuk­ce­su w życiunieus­tannie pat­rząpat­rzą podpod no­giaby omi­jać przysłowioweprzysłowiowe kłodynie zdajączdając so­bieso­bie spra­wyże przyczyną ichich po­rażekpo­rażek jest właśniejest właśnie ciągłeciągłe za­pat­rze­nieza­pat­rze­nie w dółludzie którzy nie pot­ra­fiąktórzy nie pot­ra­fią od­nieśćnie pot­ra­fią od­nieść suk­ce­suod­nieść suk­ce­su w życiunieus­tannie pat­rzą podpat­rzą pod no­giaby omi­jać przysłowiowe kłodynie zdając so­biezdając so­bie spra­wyże przyczyną ich po­rażekich po­rażek jest właśniepo­rażek jest właśnie ciągłejest właśnie ciągłe za­pat­rze­nieciągłe za­pat­rze­nie w dół

Nie ma dziw­nych ludzi. Są tyl­ko ludzie, którzy pat­rzą na świat inaczej niż my. -Zielona15
nie- dziw­nych-ludzi-są tyl­ko-ludzie-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my