Ludzie, którzy próbują uczy­nić ten świat gor­szym, nie biorą so­bie wol­ne­go dnia.


ludzie-którzy-próbują-uczy­ć-ten-świat-gor­szym-nie biorą-so­bie-wol­ne­go-dnia
bob marleyludziektórzypróbująuczy­nićtenświatgor­szymnie biorąso­biewol­ne­godniaktórzy próbująpróbują uczy­nićuczy­nić tenten światświat gor­szymnie biorą so­bieso­bie wol­ne­gowol­ne­go dniaktórzy próbują uczy­nićpróbują uczy­nić tenuczy­nić ten światten świat gor­szymnie biorą so­bie wol­ne­goso­bie wol­ne­go dniaktórzy próbują uczy­nić tenpróbują uczy­nić ten światuczy­nić ten świat gor­szymnie biorą so­bie wol­ne­go dniaktórzy próbują uczy­nić ten światpróbują uczy­nić ten świat gor­szym

Ludzkość wymyśliła wiele sposobów samobójstwa. Ci, którzy próbują uśmiercić ciało, znieważają Boskie przykazanie na równi z tymi, którzy próbują uśmiercić swoją duszę, choć zbrodnia tych ostatnich jest mej widoczna dla ludzkich oczu.Nie jest wol­ny człowiek, który nie pot­ra­fi przyz­nać się do wi­ny. Nie jest wol­ny naród, który nie pot­ra­fi wysłuchać wyz­na­nia win i uczy­nić ta­kiego wyz­na­nia. Nic tak nie krępu­je wol­ności, jak wi­na nienaz­wa­na i niewyznana.Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem.Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi.a kiedy już całe szczęście za­biorą i życie się całkiem spieprzy wezmę cię jeszcze ze sobą bo z tobą świat ta­ki lepszy w ka­loszach iść po pustyni ma­py szu­kając nieba niech się ta gu­ma dymi przy to­bie nic nie potrzeba wszys­tkie zeb­rałeś wady w kie­sze­ni twej mają miejsce nic we mnie już nie ma czuję na skro­ni ręce two­je są  puścić nie chcą.Naj­gor­szym nie jest się zestarzeć, Naj­gor­szym jest za­pom­nieć, że było się młodym.