Ludzie, którzy przes­tają wie­rzyć w Bo­ga, lub bos­kość, na­dal jed­nak wierzą w diabła. Zło jest zaw­sze możli­we. A bos­kość jest od­wie­cznie trud­na do pojęcia.


ludzie-którzy-przes­tają-wie­rzyć-w bo­ga-lub-bos­kość-na­dal-jed­nak-wierzą-w diabła-zło jest zaw­sze-możli­we-a bos­kość
luanne riceludziektórzyprzes­tająwie­rzyćw bo­galubbos­kośćna­daljed­nakwierząw diabłazło jest zaw­szemożli­wea bos­kośćjest od­wie­cznietrud­nado pojęciaktórzy przes­tająprzes­tają wie­rzyćwie­rzyć w bo­galub bos­kośćna­dal jed­nakjed­nak wierząwierzą w diabłazło jest zaw­sze możli­wea bos­kość jest od­wie­czniejest od­wie­cznie trud­natrud­na do pojęciaktórzy przes­tają wie­rzyćprzes­tają wie­rzyć w bo­gana­dal jed­nak wierząjed­nak wierzą w diabłaa bos­kość jest od­wie­cznie trud­najest od­wie­cznie trud­na do pojęcia

Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.I spać wie­cznie, bo życie dało Ci w kość.Bos­kość jest re­gułą sta­nowiącą wyjątek od re­guły, wed­le której każda re­guła ma wyjątek.Kiedy ludzie przes­tają wie­rzyć w bo­ga, on umiera. Jeśli ma wielu wyz­nawców, sta­je się silniejszy.Każda dusza w swej is­to­cie i si­le jest bos­ka. Ce­lem jest ob­ja­wienie te­go, co bos­kie, pop­rzez za­pano­wanie nad zewnętrzną i wewnętrzną naturą.…obo­wiązującą w naszych cza­sach Bib­lię złożyli i zre­dago­wali ludzie, który­mi kiero­wały względy po­lityczne – chcieli wyp­ro­mować bos­kość człowieka o imieniu Je­zus Chrys­tus i wy­korzys­tać je­go wpływy, by umoc­nić fun­da­men­ty swo­jej władzy.