Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.


ludzie-którzy-przyj­mują-swoją-sta­rość-nie ro­biąc-z niej-prob­­mu-są młod­-od tych-którzy-chcą-za wszelką-cenę-zacho­wać
antoni kępińskiludziektórzyprzyj­mująswojąsta­rośćnie ro­biącz niejprob­le­musą młod­siod tychchcąza wszelkącenęzacho­waćmłodośćktórzy przyj­mująprzyj­mują swojąswoją sta­rośćnie ro­biąc z niejz niej prob­le­musą młod­si od tychktórzy chcąchcą za wszelkąza wszelką cenęcenę zacho­waćzacho­wać swojąswoją młodośćktórzy przyj­mują swojąprzyj­mują swoją sta­rośćnie ro­biąc z niej prob­le­muktórzy chcą za wszelkąchcą za wszelką cenęza wszelką cenę zacho­waćcenę zacho­wać swojązacho­wać swoją młodośćktórzy przyj­mują swoją sta­rośćktórzy chcą za wszelką cenęchcą za wszelką cenę zacho­waćza wszelką cenę zacho­wać swojącenę zacho­wać swoją młodośćktórzy chcą za wszelką cenę zacho­waćchcą za wszelką cenę zacho­wać swojąza wszelką cenę zacho­wać swoją młodość

Istnieją ludzie, którzy odnajdują swoją młodość dopiero u schyłku życia.Bywają ludzie, którzy odnajdują młodość swoją dopiero u schyłku życia.W samych Stanach Zjednoczonych działa około 700 szkół biznesu. Wszystkie te instytucje pełne są uczonych, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć sławę jako teoretycy zarządzania.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Ludzie chcą być oszczędni - za wszelką cenę.