Ludzie lu­bią tyl­ko ta­kie po­ry, kiedy ich słowa jeszcze coś znaczą al­bo kiedy jest już po wszys­tkim i sa­ma obec­ność wys­tar­cza, a ten czas c prze­sile­nia zos­ta­wiają najbliższym.


ludzie-lu­bią-tyl­ko-­kie-po­ry-kiedy-ich-słowa-jeszcze-coś-znaczą-al­bo-kiedy-jest już-po wszys­tkim-i ­-obec­ność-wys­tar­cza
wiesław myśliwskiludzielu­biątyl­kota­kiepo­rykiedyichsłowajeszczecośznacząal­bojest jużpo wszys­tkimi sa­maobec­nośćwys­tar­czaa tenczasc prze­sile­niazos­ta­wiająnajbliższymludzie lu­biąlu­bią tyl­kotyl­ko ta­kieta­kie po­rykiedy ichich słowasłowa jeszczejeszcze coścoś znacząznaczą al­boal­bo kiedykiedy jest jużjest już po wszys­tkimpo wszys­tkim i sa­mai sa­ma obec­nośćobec­ność wys­tar­czaa ten czasczas c prze­sile­niac prze­sile­nia zos­ta­wiajązos­ta­wiają najbliższymludzie lu­bią tyl­kolu­bią tyl­ko ta­kietyl­ko ta­kie po­rykiedy ich słowaich słowa jeszczesłowa jeszcze cośjeszcze coś znaczącoś znaczą al­boznaczą al­bo kiedyal­bo kiedy jest jużkiedy jest już po wszys­tkimjest już po wszys­tkim i sa­mapo wszys­tkim i sa­ma obec­nośći sa­ma obec­ność wys­tar­czaa ten czas c prze­sile­niaczas c prze­sile­nia zos­ta­wiając prze­sile­nia zos­ta­wiają najbliższym

Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś. -Gertruda Stein
ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
Dob­re są tyl­ko ta­kie cza­sy, w których słowa coś znaczą. -Jan Kurczab
dob­re-są tyl­ko-­kie-cza­sy-w których-słowa-coś-znaczą
Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego