Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.


ludzie-ludzi-zabijają-ludzie-ludziom-krzywdę-robią-ludzie-ludziom-ból-zadają-ludzie-ludźmi-ciało-zdobią-to-nieludzkie-i brutalne-człowiek
i'm nothingludzieludzizabijająludziomkrzywdęrobiąbólzadająludźmiciałozdobiątonieludzkiei brutalneczłowiekgor­szyod zwierzęciaszczątkiludzkiełat­wo­pal­netyl­kodlamajątkuwzięciasą nie równiludziachbrakjużczłowie­czeństwaludzimałomównichcąznówbezpieczeństwawier­szma na­wiązy­waćdo książkizo­fiinałkow­skiejptmedalionyludzie ludziludzi zabijajązabijają ludzieludzie ludziomludziom krzywdękrzywdę robiąrobią ludzieludzie ludziomludziom bólból zadajązadają ludzieludzie ludźmiludźmi ciałociało zdobiąnieludzkie i brutalnei brutalne człowiekczłowiek gor­szygor­szy od zwierzęciaod zwierzęcia szczątkiszczątki ludzkieludzkie łat­wo­pal­nełat­wo­pal­ne tyl­kotyl­ko dladla majątkumajątku wzięciawzięcia ludzieludzie ludziomludziom są nie równisą nie równi ww ludziachludziach brakbrak jużjuż człowie­czeństwaczłowie­czeństwa ludziludzi ludziomludziom małomównimałomówni ludzieludzie chcąchcą znówznów bezpieczeństwabezpieczeństwa wier­szwier­sz ma na­wiązy­waćma na­wiązy­wać do książkido książki zo­fiizo­fii nałkow­skiejnałkow­skiej ptludzie ludzi zabijająludzi zabijają ludziezabijają ludzie ludziomludzie ludziom krzywdęludziom krzywdę robiąkrzywdę robią ludzierobią ludzie ludziomludzie ludziom bólludziom ból zadająból zadają ludziezadają ludzie ludźmiludzie ludźmi ciałoludźmi ciało zdobiązdobią to nieludzkienieludzkie i brutalne człowieki brutalne człowiek gor­szyczłowiek gor­szy od zwierzęciagor­szy od zwierzęcia szczątkiod zwierzęcia szczątki ludzkieszczątki ludzkie łat­wo­pal­neludzkie łat­wo­pal­ne tyl­kołat­wo­pal­ne tyl­ko dlatyl­ko dla majątkudla majątku wzięciamajątku wzięcia ludziewzięcia ludzie ludziomludzie ludziom są nie równiludziom są nie równi wsą nie równi w ludziachw ludziach brakludziach brak jużbrak już człowie­czeństwajuż człowie­czeństwa ludziczłowie­czeństwa ludzi ludziomludzi ludziom małomówniludziom małomówni ludziemałomówni ludzie chcąludzie chcą znówchcą znów bezpieczeństwaznów bezpieczeństwa wier­szbezpieczeństwa wier­sz ma na­wiązy­waćwier­sz ma na­wiązy­wać do książkima na­wiązy­wać do książki zo­fiido książki zo­fii nałkow­skiejzo­fii nałkow­skiej pt

Ludzie ludziom zgotowali ten los. (z
ludzie-ludziom-zgotowali-ten-los-z-medalionów
Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać. -Alfred Adler
ludzie-ge­nial­-są podzi­wiani-bo­gatym ę-zaz­droś-potęż-budzą-strach-ale-tyl­ko-ludziom-z cha­rak­te­rem-można-zaufać
Ludzie zwani świętymi, im bardziej są porwani przez Boga, tym bliżsi są ludziom i ich sprawom. -Stefan Wyszyński kard
ludzie-zwani-świętymi-im-bardziej-są-porwani-przez-boga-tym-bliż-są-ludziom-i-ich-sprawom
Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom z charakterem można zaufać. -Alfred Adler
ludzie-genialni-są-podziwiani-bogatym-ę-zazdroś-potęż-budzą-strach-ale-tylko-ludziom-z-charakterem-można-zaufać
ludzie-bied­-zas­­kowa­li-już-naj­gor­sze­go-w życiu-ludzie bo­gaci-w większoś-nig­dy-cze­goś-­kiego-nie doz­na­li-~pa­weł