Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje? 


ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
tkaczu32ludziemająw życiutrzyop­cjebyćdob­rymstać siędob­rymlubpo pros­tuzre­zyg­no­waćcieka­wi mnietyl­kojed­nodlacze­gocza­samiwy­bierajątę czwartąopcje ludzie mająmają w życiuw życiu trzytrzy op­cjebyć dob­rymstać się dob­rymdob­rym lublub po pros­tupo pros­tu zre­zyg­no­waćcieka­wi mnie tyl­kotyl­ko jed­nodlacze­go cza­samicza­sami wy­bierająwy­bierają tę czwartąludzie mają w życiumają w życiu trzyw życiu trzy op­cjestać się dob­rym lubdob­rym lub po pros­tulub po pros­tu zre­zyg­no­waćcieka­wi mnie tyl­ko jed­nodlacze­go cza­sami wy­bierającza­sami wy­bierają tę czwartą

Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej. -Robert Baden-Powell
być-dob­rym-to jest coś-ale-postępo­wać-dob­rze-to znacznie-więcej
Nikt by nie pa­miętał o dob­rym Sa­mary­tani­nie, gdy­by miał tyl­ko dob­re in­ten­cje. By przejść do his­to­rii, mu­siał mieć też pieniądze. -Margaret Thatcher
nikt-by nie pa­mięł-o dob­rym-sa­mary­tani­nie-gdy­by-miał-tyl­ko-dob­re-in­ten­cje-by przejść-do his­to­rii-mu­siał-mieć
Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być. -Charles Bukowski
Życie-jest tak-dob­re-jak dob­rym-poz­wa­lasz-mu być
Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem. -Ryszard Kapuściński
dob­ry-dzien­­karz-po­winien-być-prze­de-wszys­tkim-dob­rym-człowiekiem