Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje? 


ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
tkaczu32ludziemająw życiutrzyop­cjebyćdob­rymstać siędob­rymlubpo pros­tuzre­zyg­no­waćcieka­wi mnietyl­kojed­nodlacze­gocza­samiwy­bierajątę czwartąopcje ludzie mająmają w życiuw życiu trzytrzy op­cjebyć dob­rymstać się dob­rymdob­rym lublub po pros­tupo pros­tu zre­zyg­no­waćcieka­wi mnie tyl­kotyl­ko jed­nodlacze­go cza­samicza­sami wy­bierająwy­bierają tę czwartąludzie mają w życiumają w życiu trzyw życiu trzy op­cjestać się dob­rym lubdob­rym lub po pros­tulub po pros­tu zre­zyg­no­waćcieka­wi mnie tyl­ko jed­nodlacze­go cza­sami wy­bierającza­sami wy­bierają tę czwartą

Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.Nikt by nie pa­miętał o dob­rym Sa­mary­tani­nie, gdy­by miał tyl­ko dob­re in­ten­cje. By przejść do his­to­rii, mu­siał mieć też pieniądze.Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone.Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być.Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem.