Ludzie mają wy­cofa­ne twarze Chrys­tus kołysze się na fo­telu bujanym a kłębki wełny katulają i wy­padają z obrazu Ko­bieta za­nurzając twarz w kub­ku kawy przegląda problemy osadzo­ne w notatniku Bez­domni i sym­bo­licznie bogaci jak pod skrzydłami nietoperza sie­dzi­my na dwor­cu opustoszałym...


ludzie-mają-wy­cofa­ne-twarze-chrys­tus-kołysze-ę-na-fo­telu-bujanym-a-kłębki-wełny-katulają-i-wy­padają-z obrazu-ko­bieta
markaludziemająwy­cofa­netwarzechrys­tuskołyszesięnafo­telubujanymkłębkiwełnykatulająwy­padająz obrazuko­bietaza­nurzająctwarzkub­kukawyprzeglądaproblemyosadzo­new notatnikubez­domnii sym­bo­liczniebogacijakpodskrzydłaminietoperzasie­dzi­myna dwor­cuopustoszałymludzie mająmają wy­cofa­newy­cofa­ne twarzetwarze chrys­tuschrys­tus kołyszekołysze sięsię nana fo­telufo­telu bujanymkłębki wełnywełny katulająkatulają ii wy­padająwy­padają z obrazuz obrazu ko­bietako­bieta za­nurzającza­nurzając twarztwarz ww kub­kukub­ku kawykawy przeglądaprzegląda problemyproblemy osadzo­neosadzo­ne w notatnikuw notatniku bez­domnibez­domni i sym­bo­liczniei sym­bo­licznie bogacibogaci jakjak podpod skrzydłamiskrzydłami nietoperzanietoperza sie­dzi­mysie­dzi­my na dwor­cuna dwor­cu opustoszałymludzie mają wy­cofa­nemają wy­cofa­ne twarzewy­cofa­ne twarze chrys­tustwarze chrys­tus kołyszechrys­tus kołysze siękołysze się nasię na fo­teluna fo­telu bujanymbujanym a kłębkia kłębki wełnykłębki wełny katulająwełny katulają ikatulają i wy­padająi wy­padają z obrazuwy­padają z obrazu ko­bietaz obrazu ko­bieta za­nurzającko­bieta za­nurzając twarzza­nurzając twarz wtwarz w kub­kuw kub­ku kawykub­ku kawy przeglądakawy przegląda problemyprzegląda problemy osadzo­neproblemy osadzo­ne w notatnikuosadzo­ne w notatniku bez­domniw notatniku bez­domni i sym­bo­liczniebez­domni i sym­bo­licznie bogacii sym­bo­licznie bogaci jakbogaci jak podjak pod skrzydłamipod skrzydłami nietoperzaskrzydłami nietoperza sie­dzi­mynietoperza sie­dzi­my na dwor­cusie­dzi­my na dwor­cu opustoszałym

Ho­mosek­sualizm to wa­da ge­netyczna. Ho­mosek­sualiści w większości nie mają wpływu na to , kim się czują. No..A Je­zus Chrys­tus ka­zał im się naw­ra­cać, po­nieważ według niego, żaden ho­mosek­sualis­ta nie może wejść do nieba. Paradoks? Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Na­wet Je­zus Chrys­tus, gdy­by Go nie uk­rzyżowa­no, zacząłby się kiedyś powtarzać.Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść.Również problemy dzielą się na klasy społeczne. Są problemy arystokratyczne, problemy plebejskie i niezliczone problemy klasy średniej.