Ludzie mają zdol­ność do szu­kania da­leko te­go, cze­go pragną od­na­leźć, omi­jając tym sa­mym to, co znaj­du­je się blis­ko nich. 22.02.2012 


ludzie-mają-zdol­ność-do szu­kania-da­leko-te­go-cze­go-pragną-od­na­źć-omi­jając-tym-­mym-to-co znaj­­ ę-blis­ko-nich
watchingmefallludziemajązdol­nośćdo szu­kaniada­lekote­gocze­gopragnąod­na­leźćomi­jająctymsa­mymtoco znaj­du­je sięblis­konich22022012 ludzie mająmają zdol­nośćzdol­ność do szu­kaniado szu­kania da­lekoda­leko te­gocze­go pragnąpragną od­na­leźćomi­jając tymtym sa­mymco znaj­du­je się blis­koblis­ko nichludzie mają zdol­nośćmają zdol­ność do szu­kaniazdol­ność do szu­kania da­lekodo szu­kania da­leko te­gocze­go pragną od­na­leźćomi­jając tym sa­mymco znaj­du­je się blis­ko nichludzie mają zdol­ność do szu­kaniamają zdol­ność do szu­kania da­lekozdol­ność do szu­kania da­leko te­goludzie mają zdol­ność do szu­kania da­lekomają zdol­ność do szu­kania da­leko te­go

Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy.... dob­ry in­terlo­kutor nie narzu­ca włas­ne­go zda­nia, czy poglądu... on pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­wania go przez swe­go adwersarza...Su­weren­ność – zdol­ność do sa­modziel­ne­go, nieza­leżne­go od in­nych pod­miotów, spra­wowa­nia władzy po­litycznej nad ok­reślo­nym te­ryto­rium, grupą osób lub sa­mym sobą.Ale tam, na miej­scu, zu­pełnie szczerze drażni prze­ciętne­go Po­laka Ludzkie Przez­nacze­nie ub­ra­ne w stro­je od Diora, omi­jające gład­ko z po­mocą zdo­byczy techni­ki wszel­kie tru­dy dnia pow­szed­niego i nieświado­me praw­dzi­wej zdo­byczy ludzkości, która jest co naj­mniej od 200 lat pol­ska zdol­ność lek­ce­ważenia sztucznie wy­myślo­nych przez cy­wili­zację za­sad życia i zdol­ność przys­to­sowa­nia się do wszys­tkich zmian, które narzu­ca rozpędzo­na his­to­ria i nies­forna geog­ra­fia polityczna.- cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych ! Człowiek tęskni za tym, cze­go nie ma, gu­bi to, cze­go szu­kał i szu­ka to co zgubił.