Ludzie mają zdol­ność do szu­kania da­leko te­go, cze­go pragną od­na­leźć, omi­jając tym sa­mym to, co znaj­du­je się blis­ko nich. 22.02.2012 


ludzie-mają-zdol­ność-do szu­kania-da­leko-te­go-cze­go-pragną-od­na­źć-omi­jając-tym-­mym-to-co znaj­­ ę-blis­ko-nich
watchingmefallludziemajązdol­nośćdo szu­kaniada­lekote­gocze­gopragnąod­na­leźćomi­jająctymsa­mymtoco znaj­du­je sięblis­konich22022012 ludzie mająmają zdol­nośćzdol­ność do szu­kaniado szu­kania da­lekoda­leko te­gocze­go pragnąpragną od­na­leźćomi­jając tymtym sa­mymco znaj­du­je się blis­koblis­ko nichludzie mają zdol­nośćmają zdol­ność do szu­kaniazdol­ność do szu­kania da­lekodo szu­kania da­leko te­gocze­go pragną od­na­leźćomi­jając tym sa­mymco znaj­du­je się blis­ko nichludzie mają zdol­ność do szu­kaniamają zdol­ność do szu­kania da­lekozdol­ność do szu­kania da­leko te­goludzie mają zdol­ność do szu­kania da­lekomają zdol­ność do szu­kania da­leko te­go

Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy
... dob­ry in­terlo­kutor nie narzu­ca włas­ne­go zda­nia, czy poglądu... on pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­wania go przez swe­go adwersarza... -Irracja
dob­ry in­terlo­kutor-nie narzu­ca-włas­ne­go-zda­nia-czy-poglą-on pro­woku­-do szu­kania-i znaj­do­wania-go przez-swe­go
Człowiek tęskni za tym, cze­go nie ma, gu­bi to, cze­go szu­kał i szu­ka to co zgubił. -Agnieszka Lisak
człowiek-tęskni-za tym-cze­go-nie -gu­bi-to-cze­go-szu­kał-i szu­ka-to co zgubił