Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.


ludzie-mniej-po­win­-myść-o tym-co po­win­-ro­bić-a więcej-o tym-czym-po­win­-być
johannes eckhart (mistrz eckhart)ludziemniejpo­win­nimyślećo tymco po­win­niro­bića więcejczymbyćludzie mniejmniej po­win­nipo­win­ni myślećmyśleć o tymco po­win­ni ro­bića więcej o tymczym po­win­nipo­win­ni byćludzie mniej po­win­nimniej po­win­ni myślećpo­win­ni myśleć o tymczym po­win­ni byćludzie mniej po­win­ni myślećmniej po­win­ni myśleć o tymludzie mniej po­win­ni myśleć o tym

Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu.[Poez­ja] po­win­na być nieuf­nością. Kry­tycyz­mem.De­mas­ka­tor­stwem. Po­win­na być tym wszys­tkim aż do chwi­li, gdy z tej Ziemi znik­nie os­tatnie kłam­stwo, os­tatnia de­mago­gia i os­tatni akt przemocy.Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę.Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany.Każdy myśli, że miłość po­win­na być na­miętna. Niewyobrażalna. Po­win­na mnie porwać? Ale jak? Kiedy? Gdzie? Czy może mnie do­paść w par­ku? Na uli­cy? W do­mu przed telewizorem? Nie wiem. Po­win­nam się tym mar­twić? A co jeśli jej nie spot­kam... Jeśli się mi­niemy? Może już się to stało... Jeśli tak to przep­raszam. Przep­raszam, że nie mogłam cię po­kochać. Może po­kocham cię jut­ro? Nie wiem. Ale mam nadzieję...