Ludzie mogą mieć przy­jaciół, mężowie sta­nu nie.


ludzie-mogą-mieć-przy­jaciół-mężowie-sta­nu-nie
charles de gaulleludziemogąmiećprzy­jaciółmężowiesta­nunieludzie mogąmogą miećmieć przy­jaciółmężowie sta­nusta­nu nieludzie mogą miećmogą mieć przy­jaciółmężowie sta­nu nieludzie mogą mieć przy­jaciół

Mieć wielu przy­jaciół, to nie mieć żadnego.Wszędzie można mieć przy­jaciół. Za­leży to tyl­ko od człowieka.Strzeż mnie, Boże, od przy­jaciół, a od niep­rzy­jaciół ob­ro­nię się sam.Przy­jaciół i niep­rzy­jaciół trze­ba sądzić jed­na­kową miarą.Dob­rze jest i pok­rze­piająco - mieć przy­jaciół z ducha.Pow­sta­je py­tanie, czy kiedy­kol­wiek na­leży przedkładać no­wych przy­jaciół nad starych.