Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.


ludzie-myślą-że żyją-bar­dziej-in­tensyw­nie-ż-zwierzę-ż-rośli­ny-a tym-bar­dziej- ż-rzeczy-zwierzę przeczu­wają-że żyją
olga tokarczukludziemyśląże żyjąbar­dziejin­tensyw­nieniżzwierzętarośli­nya tym niżrzeczyzwierzęta przeczu­wająrośli­nyi rzeczyrośli­ny śniąa rzeczytrwająi to trwa­niejest bar­dziejżyciemco­kol­wiekinnegoludzie myśląże żyją bar­dziejbar­dziej in­tensyw­niein­tensyw­nie niżniż zwierzętaniż rośli­nya tym bar­dziej niż rzeczyże żyją bar­dziejbar­dziej in­tensyw­niein­tensyw­nie niżniż rośli­nyrośli­ny i rzeczyże żyją bar­dziejbar­dziej in­tensyw­niein­tensyw­nie niżniż rzeczya rzeczy trwająi to trwa­nie jest bar­dziejjest bar­dziej życiemżyciem niżniż co­kol­wiekco­kol­wiek innegoże żyją bar­dziej in­tensyw­niebar­dziej in­tensyw­nie niżin­tensyw­nie niż zwierzętaże żyją bar­dziej in­tensyw­niebar­dziej in­tensyw­nie niżin­tensyw­nie niż rośli­nyniż rośli­ny i rzeczyże żyją bar­dziej in­tensyw­niebar­dziej in­tensyw­nie niżin­tensyw­nie niż rzeczyi to trwa­nie jest bar­dziej życiemjest bar­dziej życiem niżżyciem niż co­kol­wiekniż co­kol­wiek innego

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...- Mi­mo iż pies może dorównać 3-lat­ko­wi jest bar­dziej ludzki niż człowiek. -Dlacze­go tak uważasz? - Bo ludzie sta­ja się zwierzęta­mi. Żyją w dziczy i wal­czą tyl­ko o włas­ne korzyści.By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze.Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy.Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.Is­tnieją me­tafo­ry bar­dziej rzeczy­wis­te niż ludzie chodzący po ulicy.