Ludzie na ogół źle to­lerują swych so­bowtórów, a łączą się na za­sadzie kontrastów.


ludzie-na ogół-ź-to­lerują-swych-so­bowtórów-a łączą ę-na za­sadzie-kontrastów
antoni kępińskiludziena ogółźleto­lerująswychso­bowtórówa łączą sięna za­sadziekontrastówludzie na ogółna ogół źleźle to­lerująto­lerują swychswych so­bowtórówa łączą się na za­sadziena za­sadzie kontrastówludzie na ogół źlena ogół źle to­lerująźle to­lerują swychto­lerują swych so­bowtórówa łączą się na za­sadzie kontrastówludzie na ogół źle to­lerująna ogół źle to­lerują swychźle to­lerują swych so­bowtórówludzie na ogół źle to­lerują swychna ogół źle to­lerują swych so­bowtórów

Rzeczy is­tniejące łączą się na za­sadzie prze­ciwieństw. Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia.Ludzie te­go sa­mego po­ziomu łączą się między sobą bar­dzo łatwo.Ludzie chyba zmęczyli się okropnie w ciągu dni i godzin pracy, jeżeli pojęcie szczęścia łączą z bezczynnością.Narody mylą się jak ludzie. Ale nigdy los temu nie zaprzeczy, że narody, jak ludzie, mimo swych pomyłek, mają prawo do życia.Uważałbym się za najszczęśliwszego ze śmiertelnych, gdybym mógł sprawić, aby ludzie wyleczyli się ze swych przesądów. Nazywam przesądami nie to, co sprawia, że ludzie są nieświadomi pewnych rzeczy, ale co sprawia, że są nieświadomi samych siebie.Gdzie - i kiedykolwiek miłość do dwóch kobiet uważa się za usprawiedliwioną, tłumaczy się ją zazwyczaj męskim upodobaniem do kontrastów.