Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji.


ludzie-nie zdają-so­bie-spra­wy-ile-fraj­dy-spra­wia-pogrążanie ę-w depresji
chris cornellludzienie zdająso­biespra­wyilefraj­dyspra­wiapogrążanie sięw depresjiludzie nie zdająnie zdają so­bieso­bie spra­wyile fraj­dyfraj­dy spra­wiaspra­wia pogrążanie siępogrążanie się w depresjiludzie nie zdają so­bienie zdają so­bie spra­wyile fraj­dy spra­wiafraj­dy spra­wia pogrążanie sięspra­wia pogrążanie się w depresjiludzie nie zdają so­bie spra­wyile fraj­dy spra­wia pogrążanie sięfraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresjiile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji

Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą.To brak wiary w siebie spra­wia, że ludzie boją się po­dej­mo­wać wyz­wa­nia. Ja w siebie wierzę.Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach.Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali so­bie spra­wy, jak blis­cy są suk­ce­su, kiedy się poddali.Spoj­rze­nie jej spra­wia, że odpływam Do­tyk jej wy­wołuje u mnie dreszcze Każde słowo jej tra­fia głębo­ko w mo­je serce I nie wiem ile zniosę jeszcze Wiedząc, że nig­dy mo­ja nie będzie...