Ludzie nie zro­zumieli­by, a ja nie od­czu­wam pot­rze­by wy­jaśniania, zwyczaj­nie dla­tego, że w głębi ser­ca wiem, ja­kie to było prawdziwe.


ludzie-nie zro­zumieli­by-a ja nie od­czu­wam-pot­rze­by-wy­jaśniania-zwyczaj­nie-dla­tego-że w głębi-ser­ca-wiem-ja­kie
nicholas sparksludzienie zro­zumieli­bya ja nie od­czu­wampot­rze­bywy­jaśnianiazwyczaj­niedla­tegoże w głębiser­cawiemja­kieto byłoprawdziweludzie nie zro­zumieli­bya ja nie od­czu­wam pot­rze­bypot­rze­by wy­jaśnianiazwyczaj­nie dla­tegoże w głębi ser­caser­ca wiemja­kie to byłoto było prawdziwea ja nie od­czu­wam pot­rze­by wy­jaśnianiaże w głębi ser­ca wiemja­kie to było prawdziwe

Ser­ce biło jej moc­niej, ilek­roć wspo­minała swój sen. To było ta­kie cu­dow­ne, kochać i być kochaną. Po prze­budze­niu czuła się zwyczaj­nie porzucona.Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost - Kochałam Cię jak ni­kogo w życiu, nap­rawdę. Skłamałabym mówiąc, że cieszę się Twoim szczęściem. Na­wet nie pot­ra­fię myśleć, że jes­teś te­raz z inną. Jed­nak wiem, że podjąłeś dob­ry wybór od­chodząc ode mnie. Nies­te­ty nie pot­ra­fiłam Cię kochać, tak jak te­go pot­rze­bowałeś. Może za bar­dzo się bałam, a może do te­go nie dorosłam. ... choć może być prawdziwe.Ludzie pot­rze­bują wiary w bogów, choćby dla­tego, że tak trud­no jest wie­rzyć w ludzi. Bo­gowie są niezbędni.Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie.Ludzie szczególnie plot­karze i za­kocha­ni in­te­resują się życiem in­nych w ta­kim stop­niu ze za­pomi­nają o swoim i swoich pot­rze­bach. Na ko­niec za­dają so­bie py­tanie ja­kie uczu­cia ni­mi kiero­wały i czy było watro?