Ludzie nie skarżą się na cierpienia, lecz na autorytet, który ich przewyższa, trzyma w garści i sprawia, że cierpią.


ludzie-nie-skarżą-ę-na-cierpienia-lecz-na-autorytet-który-ich-przewyższa-trzyma-w-garś-i-sprawia-że-cierpią
cesare paveseludzienieskarżąsięnacierpienialeczautorytetktóryichprzewyższatrzymagarścisprawiażecierpiąludzie nienie skarżąskarżą sięsię nana cierpienialecz nana autorytetktóry ichich przewyższatrzyma ww garścigarści ii sprawiaże cierpiąludzie nie skarżąnie skarżą sięskarżą się nasię na cierpienialecz na autorytetktóry ich przewyższatrzyma w garściw garści igarści i sprawialudzie nie skarżą sięnie skarżą się naskarżą się na cierpieniatrzyma w garści iw garści i sprawialudzie nie skarżą się nanie skarżą się na cierpieniatrzyma w garści i sprawia

Może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabla, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.Autorytet spreparowany specjalnie dla dzieci nie może trwać. Taki autorytet będzie zawsze surogatem, który nigdy nie przyniesie pożytku.Starzy ludzie cierpią na mniej chorób niż młodzi, ale za to te nigdy ich nie opuszczają.Uważałbym się za najszczęśliwszego ze śmiertelnych, gdybym mógł sprawić, aby ludzie wyleczyli się ze swych przesądów. Nazywam przesądami nie to, co sprawia, że ludzie są nieświadomi pewnych rzeczy, ale co sprawia, że są nieświadomi samych siebie.Czas sprawia, że uroda zwiodczeje, a piękno wyblaknie, ale mając męża, który sprawia, że śmiejesz się każdego dnia, masz na to skuteczne lekarstwo.Dlaczego ludzie skarżą się na życie? Dlatego, że są niedostatecznie aktywni.