Ludzie nig­dy nie wiedzą, że są szczęśli­wi. Wiedzą tyl­ko kiedy, by­li szczęśliwi.


ludzie-nig­dy-nie wiedzą-że są szczęśli­wi-wiedzą tyl­ko-kiedy-by­li-szczęśliwi
william somerset maughamludzienig­dynie wiedząże są szczęśli­wiwiedzą tyl­kokiedyby­liszczęśliwiludzie nig­dynig­dy nie wiedząwiedzą tyl­ko kiedyby­li szczęśliwiludzie nig­dy nie wiedzą

Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.Jeżeli mam pi­sać i to mam pi­sać dob­rze i grun­townie, to muszę wątpić, że in­ni wiedzą to co ja wiem, a przy­naj­mniej wiedzą to tak, jak ja wiem. Tyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedzą. Ale za­razem zakładam, że oni to wie­dzieć po­win­ni, i że mogą to wiedzieć.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Nie jest najgorsze to, że ludzie wielu rzeczy nie wiedzą, gorsze jest to, że wiedzą tak wiele rzeczy niepotrzebnych.Nie po­win­niście się nig­dy bać te­go, co ludzie po­wiedzą o tym, w co się ubieracie.