Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie.


ludzie-nigdy-nie-są-tak-dobrzy-ani-tak-źli-jak-ich-opinie
anonimludzienigdynietakdobrzyaniźlijakichopinieludzie nigdynigdy nienie sąsą taktak dobrzydobrzy aniani taktak źliźli jakjak ichich opinieludzie nigdy nienigdy nie sąnie są taksą tak dobrzytak dobrzy anidobrzy ani takani tak źlitak źli jakźli jak ichjak ich opinieludzie nigdy nie sąnigdy nie są taknie są tak dobrzysą tak dobrzy anitak dobrzy ani takdobrzy ani tak źliani tak źli jaktak źli jak ichźli jak ich opinieludzie nigdy nie są taknigdy nie są tak dobrzynie są tak dobrzy anisą tak dobrzy ani taktak dobrzy ani tak źlidobrzy ani tak źli jakani tak źli jak ichtak źli jak ich opinie

Ludzie nig­dy nie są tak dob­rzy ani tak źli jak ich opinie.Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.Ludzie będą zaw­sze dla ciebie źli, jeżeli ko­nie­czność nie zmu­si ich do te­go, by by­li dobrzy.Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata.Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi.Jak dziwną jest rzeczą, że ludzie zaw­sze umieją od­po­wie­dzieć na py­tanie, ile po­siadają owiec, na­tomiast nie umieją po­dać liczby przy­jaciół ani ich wy­mienić - tak nis­ko ich cenią.