Ludzie od­wołują się od zwycza­ju do ro­zumu i od ro­zumu do zwycza­ju, za­leżnie od te­go, co im jest wy­god­ne; i od­stępują od zwycza­ju, gdy te­go wy­maga ich in­te­res, al­bo znów prze­ciw­sta­wiają się ro­zumo­wi, gdy tyl­ko ro­zum jest prze­ciw nim.


ludzie-od­wołują ę-od zwycza­ju-do ro­zumu-i od ro­zumu-do zwycza­ju-za­żnie-od te­go-co im jest wy­god­ne-i od­stępują
thomas hobbesludzieod­wołują sięod zwycza­judo ro­zumui od ro­zumudo zwycza­juza­leżnieod te­goco im jest wy­god­nei od­stępująod zwycza­jugdyte­gowy­magaichin­te­resal­boznówprze­ciw­sta­wiają sięro­zumo­wityl­koro­zumjest prze­ciwnimludzie od­wołują sięod­wołują się od zwycza­juod zwycza­ju do ro­zumudo ro­zumu i od ro­zumui od ro­zumu do zwycza­juza­leżnie od te­goi od­stępują od zwycza­jugdy te­gote­go wy­magawy­maga ichich in­te­resal­bo znówznów prze­ciw­sta­wiają sięprze­ciw­sta­wiają się ro­zumo­wigdy tyl­kotyl­ko ro­zumro­zum jest prze­ciwjest prze­ciw nimludzie od­wołują się od zwycza­juod­wołują się od zwycza­ju do ro­zumuod zwycza­ju do ro­zumu i od ro­zumudo ro­zumu i od ro­zumu do zwycza­jugdy te­go wy­magate­go wy­maga ichwy­maga ich in­te­resal­bo znów prze­ciw­sta­wiają sięznów prze­ciw­sta­wiają się ro­zumo­wigdy tyl­ko ro­zumtyl­ko ro­zum jest prze­ciwro­zum jest prze­ciw nim

Zwycza­je U Bazyliszka Zwycza­jem war­szaw­skiego Bazyliszka Pod fi­kusem pęka niejed­na te­quili flaszka. Prze­bieg­li urzędni­cy fiskusa No­tują, kto bu­li za kak­tu­sa Po­pijając urzędową w maskach.Kiedy przychodzi sta­rość, zwycza­je stają się tyranią.W życiu są dwa rodza­je dni: dla ciebie i prze­ciw to­bie, gdy nas­ta­je ten pier­wszy ciesz się nim, gdy ten dru­gi - znieś go cierpliwie.Słaby prze­ciw­nik to dob­ry wo­rek tre­nin­go­wy, jed­nak jeśli nig­dy nie tra­fisz na sil­ne­go prze­ciw­ni­ka na­wet ten wo­rek tre­nin­go­wy będzie sta­nowił zagrożenie.Ob­raz prze­ciw­ni­ka - prze­ciw­nik ja­ko kreac­ja artystyczna.