Ludzie og­ra­nicze­ni a przy tym fa­naty­cy sta­nowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym ta­cy ludzie mają władzę. Są nieto­leran­cyjni i poz­ba­wieni wszel­kich skru­pułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tyl­ko oni mówią prawdę.


ludzie-og­ra­nicze­-a przy-tym-fa­naty­cy-sta­nowią-plagę-ludzkoś-biada państwu-w którym ­cy-ludzie-mają-władzę
mikołaj gogolludzieog­ra­nicze­nia przytymfa­naty­cysta­nowiąplagęludzkościbiada państwuw którym ta­cyludziemająwładzęsą nieto­leran­cyjnii poz­ba­wieniwszel­kichskru­pułówuważają że całyświatkłamiea tyl­koonimówiąprawdęludzie og­ra­nicze­niog­ra­nicze­ni a przya przy tymtym fa­naty­cyfa­naty­cy sta­nowiąsta­nowią plagęplagę ludzkościw którym ta­cy ludzieludzie mająmają władzęsą nieto­leran­cyjni i poz­ba­wienii poz­ba­wieni wszel­kichwszel­kich skru­pułówświat kłamiea tyl­ko onioni mówiąmówią prawdęludzie og­ra­nicze­ni a przyog­ra­nicze­ni a przy tyma przy tym fa­naty­cytym fa­naty­cy sta­nowiąfa­naty­cy sta­nowią plagęsta­nowią plagę ludzkościw którym ta­cy ludzie mająludzie mają władzęsą nieto­leran­cyjni i poz­ba­wieni wszel­kichi poz­ba­wieni wszel­kich skru­pułówa tyl­ko oni mówiąoni mówią prawdę

Bądźcie nieto­leran­cyjni tyl­ko wo­bec nietolerancji. -Hipolit Taine
bądźcie-nieto­leran­cyjni-tyl­ko-wo­bec-nietolerancji
Praw­dzi­we zło na tym świecie wyrządzają tyl­ko ludzie poz­ba­wieni wyobraźni. -R » Anne Rice » Krzyk w niebiosa
praw­dzi­we-zło-na tym-świecie-wyrządzają-tyl­ko-ludzie-poz­ba­wieni-wyobraź
Bier­ność i brak wszel­kich pożądań sta­nowią większą przeszkodę do postępu niż naj­fałszyw­sze skiero­wanie energii. -John Stuart Mill
bier­ność-i brak-wszel­kich-pożądań-sta­nowią-większą-przeszkodę-do postępu-ż-naj­fałszyw­sze-skiero­wanie-energii