Ludzie ograniczeni a przy tym fanatycy stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tylko oni mówią prawdę.


ludzie-ograniczeni-a-przy-tym-fanatycy-stanowią-plagę-ludzkoś-biada-państwu-w-którym-tacy-ludzie-mają-władzę-są-nietolerancyjni-i
mikołaj gogolludzieograniczeniprzytymfanatycystanowiąplagęludzkościbiadapaństwuktórymtacyludziemająwładzęnietolerancyjnipozbawieniwszelkichskrupułówuważajążecałyświatkłamietylkoonimówiąprawdęludzie ograniczeniprzy tymtym fanatycyfanatycy stanowiąstanowią plagęplagę ludzkościbiada państwuw którymktórym tacytacy ludzieludzie mająmają władzęsą nietolerancyjninietolerancyjni ii pozbawienipozbawieni wszelkichwszelkich skrupułówże całycały światświat kłamietylko onioni mówiąmówią prawdęograniczeni a przya przy tymprzy tym fanatycytym fanatycy stanowiąfanatycy stanowią plagęstanowią plagę ludzkościw którym tacyktórym tacy ludzietacy ludzie mająludzie mają władzęsą nietolerancyjni inietolerancyjni i pozbawienii pozbawieni wszelkichpozbawieni wszelkich skrupułówże cały światcały świat kłamiea tylko onitylko oni mówiąoni mówią prawdę

Ludzie słabi często czerpią z litości innych siłę, pozbawioną wszelkich skrupułów, i uzurpują sobie w ten sposób prawa silnych. -Rosalina Lisboa Coelho
ludzie-słabi-często-czerpią-z-litoś-innych-łę-pozbawioną-wszelkich-skrupułów-i-uzurpują-sobie-w-ten-sposób-prawa-silnych
Rewolucje przeprowadzają ludzie aktywni, jednostronni fanatycy, geniusze samoograniczenia. Oni to w kilka godzin lub dni obalają stary porządek. -Borys Pasternak
rewolucje-przeprowadzają-ludzie-aktywni-jednostronni-fanatycy-geniusze-samoograniczenia-oni-to-w-kilka-godzin-lub-dni-obalają-stary-porządek
Świat współczesnej to świat, w którym wydaje się miliardy na to, by ludzie kupowali rzeczy, na które nie mają pieniędzy i których wcale nie potrzebują. -Frederic Beigbeder
Świat-współczesnej-to-świat-w-którym-wydaje-ę-miliardy-na-to-by-ludzie-kupowali-rzeczy-na-które-nie-mają-pieniędzy-i-których-wcale-nie