Ludzie ograniczeni a przy tym fanatycy stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tylko oni mówią prawdę.


ludzie-ograniczeni-a-przy-tym-fanatycy-stanowią-plagę-ludzkoś-biada-państwu-w-którym-tacy-ludzie-mają-władzę-są-nietolerancyjni-i
mikołaj gogolludzieograniczeniprzytymfanatycystanowiąplagęludzkościbiadapaństwuktórymtacyludziemająwładzęnietolerancyjnipozbawieniwszelkichskrupułówuważajążecałyświatkłamietylkoonimówiąprawdęludzie ograniczeniprzy tymtym fanatycyfanatycy stanowiąstanowią plagęplagę ludzkościbiada państwuw którymktórym tacytacy ludzieludzie mająmają władzęsą nietolerancyjninietolerancyjni ii pozbawienipozbawieni wszelkichwszelkich skrupułówże całycały światświat kłamietylko onioni mówiąmówią prawdęograniczeni a przya przy tymprzy tym fanatycytym fanatycy stanowiąfanatycy stanowią plagęstanowią plagę ludzkościw którym tacyktórym tacy ludzietacy ludzie mająludzie mają władzęsą nietolerancyjni inietolerancyjni i pozbawienii pozbawieni wszelkichpozbawieni wszelkich skrupułówże cały światcały świat kłamiea tylko onitylko oni mówiąoni mówią prawdę

Ludzie og­ra­nicze­ni a przy tym fa­naty­cy sta­nowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym ta­cy ludzie mają władzę. Są nieto­leran­cyjni i poz­ba­wieni wszel­kich skru­pułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tyl­ko oni mówią prawdę.Ludzie słabi często czerpią z litości innych siłę, pozbawioną wszelkich skrupułów, i uzurpują sobie w ten sposób prawa silnych.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Rewolucje przeprowadzają ludzie aktywni, jednostronni fanatycy, geniusze samoograniczenia. Oni to w kilka godzin lub dni obalają stary porządek.Świat współczesnej to świat, w którym wydaje się miliardy na to, by ludzie kupowali rzeczy, na które nie mają pieniędzy i których wcale nie potrzebują.Oczywiście, że on ma rację. Porządni ludzie zawsze mają rację. Tylko, że oni nie są sami na tym świecie. A ten kto żyje, jest jak nitka w olbrzymim dywanie - związana ciasno i nierozerwalnie z innymi figurami i nitkami.