Ludzie po­dob­no ma­ja uczu­cia i sumienie. Więc kim ty jes­teś ? Nie sza­nujesz mnie , a tym bar­dziej siebie 


ludzie-po­dob­no-­ja-uczu­cia-i sumienie-więc-kim-ty jes­teś-nie-sza­nujesz-mnie- a tym-bar­dziej-siebie 
intrygaludziepo­dob­noma­jauczu­ciai sumieniewięckimty jes­teśniesza­nujeszmnie a tymbar­dziejsiebie ludzie po­dob­nopo­dob­no ma­jama­ja uczu­ciauczu­cia i sumieniewięc kimkim ty jes­teśty jes­teśnienie sza­nujeszsza­nujesz mnie a tym bar­dziejbar­dziej siebie ludzie po­dob­no ma­japo­dob­no ma­ja uczu­ciama­ja uczu­cia i sumieniewięc kim ty jes­teśkim ty jes­teśnie sza­nujesznie sza­nujesz mnie a tym bar­dziej siebie ludzie po­dob­no ma­ja uczu­ciapo­dob­no ma­ja uczu­cia i sumieniewięc kim ty jes­teśnie sza­nujesz mnieludzie po­dob­no ma­ja uczu­cia i sumienie

Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami...Bóg, ja­ki je­dyny, może zas­po­koić naj­bar­dziej pod­sta­wową pot­rzebę two­jego ser­ca - pot­rzebę by­cia kocha­nym bez względu na to kim jes­teś, jaką war­tość masz w swoich oczach i oczach innych.Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona.Kocham cię, Scar­lett, za to, że jes­teś tak bar­dzo do mnie po­dob­na... Za to, że obo­je jes­teśmy re­nega­tami i egois­ta­mi. Żad­ne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, by­le nam było dob­rze i przyjemnie.