Ludzie postanowili, że Boga nie ma. On jednak nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał.


ludzie-postanowili-że-boga-nie-on-jednak-nie-obowiązku-stosowania-ę-do-naszych-uchwał
stefan wyszyński kardludziepostanowiliżeboganieonjednakobowiązkustosowaniasiędonaszychuchwałludzie postanowiliże bogaboga nienie maon jednakjednak nienie mama obowiązkuobowiązku stosowaniastosowania sięsię dodo naszychnaszych uchwałże boga nieboga nie maon jednak niejednak nie manie ma obowiązkuma obowiązku stosowaniaobowiązku stosowania sięstosowania się dosię do naszychdo naszych uchwałże boga nie maon jednak nie majednak nie ma obowiązkunie ma obowiązku stosowaniama obowiązku stosowania sięobowiązku stosowania się dostosowania się do naszychsię do naszych uchwałon jednak nie ma obowiązkujednak nie ma obowiązku stosowanianie ma obowiązku stosowania sięma obowiązku stosowania się doobowiązku stosowania się do naszychstosowania się do naszych uchwał

Ludzie błagają Boga o zdrowie. Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach.Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka.nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Wielu miało i ma to przekonanie, że sprawy świata tak są kierowane przez los i Boga, iż ludzie swym rozumem nie mogą ich poprawić i są wobec nich bezradni; przeto mogliby sądzić, że nie warto zbytnio trudzić się tymi sprawami, lecz spuścić się na los. Takie przekonanie jest bardziej w naszych czasach rozpowszechnione z przyczyny [...]Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie.To już jest okropne: nie wierzę w Boga, a jednak żyję i myślę tak, jakbym w Niego wierzył.