Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością.


ludzie-pot­ra­fią-wmówić-so­bie-pot­rzebę-dru­giego-człowieka-i-naz­wać-ją miłośą
thrillofitludziepot­ra­fiąwmówićso­biepot­rzebędru­giegoczłowiekanaz­waćją miłościąludzie pot­ra­fiąpot­ra­fią wmówićwmówić so­bieso­bie pot­rzebępot­rzebę dru­giegodru­giego człowiekaczłowieka ii naz­waćnaz­wać ją miłościąludzie pot­ra­fią wmówićpot­ra­fią wmówić so­biewmówić so­bie pot­rzebęso­bie pot­rzebę dru­giegopot­rzebę dru­giego człowiekadru­giego człowieka iczłowieka i naz­waći naz­wać ją miłościąludzie pot­ra­fią wmówić so­biepot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebęwmówić so­bie pot­rzebę dru­giegoso­bie pot­rzebę dru­giego człowiekapot­rzebę dru­giego człowieka idru­giego człowieka i naz­waćczłowieka i naz­wać ją miłościąludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebępot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giegowmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowiekaso­bie pot­rzebę dru­giego człowieka ipot­rzebę dru­giego człowieka i naz­waćdru­giego człowieka i naz­wać ją miłością

Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami.Nie pot­ra­fimy ok­reślić chwi­li, w której człowiek zaczął od­czu­wać pot­rzebę myślenia.Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia.Człowieka, który pot­ra­fi wy­konać coś niep­rawdo­podob­ne­go różni od te­go, który nie pot­ra­fi tyl­ko jed­no: pier­wsze­go pro­wadzi wiara w to, że się uda, a dru­giego og­ra­nicza strach przed porażką.pa­radoks życia ... lęk przed sa­mot­nością by­wa tak niewyob­rażal­nie sil­ny , że pot­ra­fimy so­bie wmówić iż ko­goś kocha­my... i na­wet uwie­rzyć w to - przyk­re co pot­ra­fi zro­bić z na­mi strach ...Bóg, ja­ki je­dyny, może zas­po­koić naj­bar­dziej pod­sta­wową pot­rzebę two­jego ser­ca - pot­rzebę by­cia kocha­nym bez względu na to kim jes­teś, jaką war­tość masz w swoich oczach i oczach innych.