Ludzie różnią się od siebie życiem, w śmier­ci są jednacy.


ludzie-różą ę-od siebie-życiem-w śmier­-są jednacy
jang czuludzieróżnią sięod siebieżyciemw śmier­cisą jednacyludzie różnią sięróżnią się od siebieod siebie życiemw śmier­ci są jednacyludzie różnią się od siebieróżnią się od siebie życiemludzie różnią się od siebie życiem

Ludzie spo­tykają się je­dynie po to, żeby zo­baczyć, jak bar­dzo różnią się od siebie. Z ty­mi, którzy różnią się od nich naj­bar­dziej, zos­tają na dłużej. Jak­by życia chciało po­kazać im wszys­tko, co nie jest nimi.Dobre jest nie to, że ludzie się różnią, lecz to, że są do siebie podobni. Podobni podobają się sobie. Odmienni nudzą się.Zwierzęta mają swoją mowę - ludzie różnią się od nich gadaniem.Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy.Na ogół ludzie starzy od­su­wają od siebie per­spek­tywę śmier­ci i końca wszys­tkiego i zacho­wują się tak, jak gdy­by roz­taczał się przed ni­mi jeszcze długi ok­res życia.Żyj życiem, jak­byś miał już na­zajut­rz Ze śmier­cią twarzą w twarz stanąć