Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.


ludzie-ra­tują-war­tość-pieniądza-ale-nie umieją-ra­tować-war­toś-życia
stefan wyszyńskiludziera­tująwar­tośćpieniądzaalenie umiejąra­towaćwar­tościżycialudzie ra­tująra­tują war­tośćwar­tość pieniądzaale nie umiejąnie umieją ra­towaćra­tować war­tościwar­tości życialudzie ra­tują war­tośćra­tują war­tość pieniądzaale nie umieją ra­towaćnie umieją ra­tować war­tościra­tować war­tości życialudzie ra­tują war­tość pieniądzaale nie umieją ra­tować war­tościnie umieją ra­tować war­tości życiaale nie umieją ra­tować war­tości życia

Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy.- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.Wszys­tko to, co jest przed Tobą, po­zos­ta­je do zdo­bycia. Życiu, które nad­chodzi, możesz na­dać głębszą treść, war­tość i znacze­nie. Za­leży to od Two­jej oce­ny życia i cza­su, od Two­jego sto­sun­ku do pra­cy, od sza­cun­ku dla Twe­go umysłu, wo­li i ser­ca, dla twych war­tości ludzkich, na­rodo­wych i chrześcijańskich.Cza­sem war­tości rodzin­ne są ważniej­sze niż war­tości na meczu... ...................................................................................................  Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie zawsze umieją ratować wartość życia.War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy.