Ludzie są prze­ważnie źli.


ludzie-są prze­ważnie-źli
bias z prienyludziesą prze­ważnieźliludzie są prze­ważniesą prze­ważnie źliludzie są prze­ważnie źli

Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach.Naj­gor­sze w kom­plek­sie niższości jest to, że cier­pią nań prze­ważnie niewłaści­wi ludzie.Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś.Cze­kałem wraz z in­ny­mi na nor­malność i długo przyszło nam cze­kać. Reszta cze­kała wciąż, jak­by na cud. I by­li źli, i złości­li się, bo nie nad­szedł. By­li źli na prze­ciętność, na niemożli­wość zdarze­nia się cudu.Mo­ral­ność w prak­ty­ce to prze­ważnie zła wo­la i zawiść.