Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś.


ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
gertruda steinludziesą prze­ważnieciekaw­sikiedynicnie ro­biąniżwte­dyro­biącośludzie są prze­ważniesą prze­ważnie ciekaw­sikiedy nicnic nie ro­biąnie ro­bią niżniż wte­dykiedy ro­biąro­bią cośludzie są prze­ważnie ciekaw­sikiedy nic nie ro­biąnic nie ro­bią niżnie ro­bią niż wte­dykiedy ro­bią cośkiedy nic nie ro­bią niżnic nie ro­bią niż wte­dykiedy nic nie ro­bią niż wte­dy

Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa.Ludzie lu­bią tyl­ko ta­kie po­ry, kiedy ich słowa jeszcze coś znaczą al­bo kiedy jest już po wszys­tkim i sa­ma obec­ność wys­tar­cza, a ten czas c prze­sile­nia zos­ta­wiają najbliższym.Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego.Ludzie są przeważnie ciekawsi kiedy nic nie robią niż wtedy kiedy robią coś.Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć.Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców.