Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go.


ludzie-są-przewrotni-nie-tyle-z-powodu-bogactwa-ile-w-powodu-chę-posiadania-go
louis de bonaldludzieprzewrotninietylepowodubogactwailechęciposiadaniagoludzie sąsą przewrotniprzewrotni nienie tyletyle zz powodupowodu bogactwaile ww powodupowodu chęcichęci posiadaniaposiadania goludzie są przewrotnisą przewrotni nieprzewrotni nie tylenie tyle ztyle z powoduz powodu bogactwaile w powoduw powodu chęcipowodu chęci posiadaniachęci posiadania goludzie są przewrotni niesą przewrotni nie tyleprzewrotni nie tyle znie tyle z powodutyle z powodu bogactwaile w powodu chęciw powodu chęci posiadaniapowodu chęci posiadania goludzie są przewrotni nie tylesą przewrotni nie tyle zprzewrotni nie tyle z powodunie tyle z powodu bogactwaile w powodu chęci posiadaniaw powodu chęci posiadania go

Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas.Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal.Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żalNiemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta.Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna.Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.