Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go.


ludzie-są-przewrotni-nie-tyle-z-powodu-bogactwa-ile-w-powodu-chę-posiadania-go
louis de bonaldludzieprzewrotninietylepowodubogactwailechęciposiadaniagoludzie sąsą przewrotniprzewrotni nienie tyletyle zz powodupowodu bogactwaile ww powodupowodu chęcichęci posiadaniaposiadania goludzie są przewrotnisą przewrotni nieprzewrotni nie tylenie tyle ztyle z powoduz powodu bogactwaile w powoduw powodu chęcipowodu chęci posiadaniachęci posiadania goludzie są przewrotni niesą przewrotni nie tyleprzewrotni nie tyle znie tyle z powodutyle z powodu bogactwaile w powodu chęciw powodu chęci posiadaniapowodu chęci posiadania goludzie są przewrotni nie tylesą przewrotni nie tyle zprzewrotni nie tyle z powodunie tyle z powodu bogactwaile w powodu chęci posiadaniaw powodu chęci posiadania go

Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas. -José Saramago
wrogowie-nie-rodzą-ę-z-powodu-naszej-chę-ich-posiadania-ale-z-ich-własnego-niezłomnego-pragnienia-posiadania-nas
Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal. -Marek Aureliusz
zastanów-ę-o-ile-częściej-cierpisz-z-powodu-swego-gniewu-i-żalu-ż-z-powodu-rzeczy-które-wprawiają-ę-w-gniew-i-wzbudzają-żal
Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal -Marek Aureliusz
zastanów-ę-o-ile-częściej-cierpisz-z-powodu-swego-gniewu-i-żalu-ż-z-powodu-rzeczy-które-wprawiają-ę-w-gniew-i-wzbudzają-żal
Niemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta. -Robert Musil
niemcy-nie-zginęły-z-powodu-swoich-niemoralnych-lecz-z-powodu-swoich-moralnych-obywateli-moralność-nie-została-podważona-lecz-okazała-ę
Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna. -Julian Tuwim
kupić-wszystkie-charaktery-za-tyle-ile-są-doprawdy-warte-a-sprzedać-za-tyle-ile-ę-same-cenią-co-za-fortuna
Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda. -Joseph Unger
mężczyzna-tyle-lat-na-ile-ę-czuje-kobieta-tyle-na-ile-wygląda