Ludzie są wszyscy równi w ustroju republikańskim; równi są także w ustroju despotycznym: tu ponieważ są wszystkim, tam ponieważ są niczym.


ludzie-są-wszyscy-równi-w-ustroju-republikańskim-równi-są-także-w-ustroju-despotycznym-ponieważ-są-wszystkim-tam-ponieważ-są-niczym
montesquieuludziewszyscyrówniustrojurepublikańskimtakżedespotycznymponieważwszystkimtamniczymludzie sąsą wszyscywszyscy równirówni ww ustrojuustroju republikańskimrówni sąsą takżetakże ww ustrojuustroju despotycznymtu ponieważponieważ sąsą wszystkimtam ponieważponieważ sąsą niczymludzie są wszyscysą wszyscy równiwszyscy równi wrówni w ustrojuw ustroju republikańskimrówni są takżesą także wtakże w ustrojuw ustroju despotycznymtu ponieważ sąponieważ są wszystkimtam ponieważ sąponieważ są niczymludzie są wszyscy równisą wszyscy równi wwszyscy równi w ustrojurówni w ustroju republikańskimrówni są także wsą także w ustrojutakże w ustroju despotycznymtu ponieważ są wszystkimtam ponieważ są niczymludzie są wszyscy równi wsą wszyscy równi w ustrojuwszyscy równi w ustroju republikańskimrówni są także w ustrojusą także w ustroju despotycznym

Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim.Początki de­mok­racji wy­rosły na wie­rze, że jeśli ludzie w pew­nym sen­sie są równi, to są równi we wszystkim.Wobec despoty wszyscy są równi, mianowicie - równi zeru.[W ustroju despotycznym] Każdy winien mieć poczucie, że lepiej jest dlań, aby władza w ogóle nie słyszała o nim, i że bezpieczeństwo znajduje jedynie w swej nicości.Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb.Wszyscy ludzie rodzą się równi i całe życie walczą przeciwko temu.