Ludzie są wszyscy równi w ustroju republikańskim; równi są także w ustroju despotycznym: tu ponieważ są wszystkim, tam ponieważ są niczym.


ludzie-są-wszyscy-równi-w-ustroju-republikańskim-równi-są-także-w-ustroju-despotycznym-ponieważ-są-wszystkim-tam-ponieważ-są-niczym
montesquieuludziewszyscyrówniustrojurepublikańskimtakżedespotycznymponieważwszystkimtamniczymludzie sąsą wszyscywszyscy równirówni ww ustrojuustroju republikańskimrówni sąsą takżetakże ww ustrojuustroju despotycznymtu ponieważponieważ sąsą wszystkimtam ponieważponieważ sąsą niczymludzie są wszyscysą wszyscy równiwszyscy równi wrówni w ustrojuw ustroju republikańskimrówni są takżesą także wtakże w ustrojuw ustroju despotycznymtu ponieważ sąponieważ są wszystkimtam ponieważ sąponieważ są niczymludzie są wszyscy równisą wszyscy równi wwszyscy równi w ustrojurówni w ustroju republikańskimrówni są także wsą także w ustrojutakże w ustroju despotycznymtu ponieważ są wszystkimtam ponieważ są niczymludzie są wszyscy równi wsą wszyscy równi w ustrojuwszyscy równi w ustroju republikańskimrówni są także w ustrojusą także w ustroju despotycznym

Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim. -Arystoteles
początki-demokracji-wyrosły-na-wierze-że-śli-ludzie-w-pewnym-sensie-są-równi-to-są-równi-we-wszystkim
Początki de­mok­racji wy­rosły na wie­rze, że jeśli ludzie w pew­nym sen­sie są równi, to są równi we wszystkim. -Arystoteles
początki-de­mok­racji-wy­rosły-na wie­rze-że śli-ludzie-w pew­nym-sen­sie-są równi-to są równi-we wszystkim
Wobec despoty wszyscy są równi, mianowicie - równi zeru. -Fryderyk Engels
wobec-despoty-wszyscy-są-równi-mianowicie-równi-zeru
[W ustroju despotycznym] Każdy winien mieć poczucie, że lepiej jest dlań, aby władza w ogóle nie słyszała o nim, i że bezpieczeństwo znajduje jedynie w swej nicości. -Montesquieu
w-ustroju-despotycznym-każdy-winien-mieć-poczucie-że-lepiej-jest-dlań-aby-władza-w-ogó-nie-słyszała-o-nim-i-że-bezpieczeństwo-znajduje
Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb. -Wolter
wszyscy-ludzie-byliby-sobie-równi-gdyby-nie-mieli-potrzeb
Wszyscy ludzie rodzą się równi i całe życie walczą przeciwko temu. -Benjamin Franklin
wszyscy-ludzie-rodzą-ę-równi-i-całe-życie-walczą-przeciwko-temu