Ludzie stają się dob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­ci; rzad­ko zdarza się człowiek dob­ry z natury.


ludzie-stają ę-dob­rzy-przez-ćwicze­nie-i prak­ty­kowa­nie-dob­ro­-rzad­ko-zdarza ę-człowiek-dob­ry-z natury
demokrytludziestają siędob­rzyprzezćwicze­niei prak­ty­kowa­niedob­ro­cirzad­kozdarza sięczłowiekdob­ryz naturyludzie stają sięstają się dob­rzydob­rzy przezprzez ćwicze­niećwicze­nie i prak­ty­kowa­niei prak­ty­kowa­nie dob­ro­cirzad­ko zdarza sięzdarza się człowiekczłowiek dob­rydob­ry z naturyludzie stają się dob­rzystają się dob­rzy przezdob­rzy przez ćwicze­nieprzez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­niećwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­cirzad­ko zdarza się człowiekzdarza się człowiek dob­ryczłowiek dob­ry z naturyludzie stają się dob­rzy przezstają się dob­rzy przez ćwicze­niedob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nieprzez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­cirzad­ko zdarza się człowiek dob­ryzdarza się człowiek dob­ry z naturyludzie stają się dob­rzy przez ćwicze­niestają się dob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­niedob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­cirzad­ko zdarza się człowiek dob­ry z natury

Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.**Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno.Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.