Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.


ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
demokrytludziestająsiędobrzyprzezćwiczeniepraktykowaniedobrocirzadkozdarzaczłowiekdobrynaturyludzie stająstają sięsię dobrzydobrzy przezprzez ćwiczeniećwiczenie ii praktykowaniepraktykowanie dobrocirzadko zdarzazdarza sięsię człowiekczłowiek dobrydobry zz naturyludzie stają sięstają się dobrzysię dobrzy przezdobrzy przez ćwiczenieprzez ćwiczenie ićwiczenie i praktykowaniei praktykowanie dobrocirzadko zdarza sięzdarza się człowieksię człowiek dobryczłowiek dobry zdobry z naturyludzie stają się dobrzystają się dobrzy przezsię dobrzy przez ćwiczeniedobrzy przez ćwiczenie iprzez ćwiczenie i praktykowaniećwiczenie i praktykowanie dobrocirzadko zdarza się człowiekzdarza się człowiek dobrysię człowiek dobry zczłowiek dobry z naturyludzie stają się dobrzy przezstają się dobrzy przez ćwiczeniesię dobrzy przez ćwiczenie idobrzy przez ćwiczenie i praktykowanieprzez ćwiczenie i praktykowanie dobrocirzadko zdarza się człowiek dobryzdarza się człowiek dobry zsię człowiek dobry z natury

Ludzie stają się dob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­ci; rzad­ko zdarza się człowiek dob­ry z natury.Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury.Ludzie dobrzy, inteligentni, współczujący stają się gorsi w zbiorowisku. Brak odpowiedzialności osobistej budzi złe instynkty.Wielcy ludzie i dobrzy ludzie to rzadko ci sami.Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek.Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce.