Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.


ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
demokrytludziestająsiędobrzyprzezćwiczeniepraktykowaniedobrocirzadkozdarzaczłowiekdobrynaturyludzie stająstają sięsię dobrzydobrzy przezprzez ćwiczeniećwiczenie ii praktykowaniepraktykowanie dobrocirzadko zdarzazdarza sięsię człowiekczłowiek dobrydobry zz naturyludzie stają sięstają się dobrzysię dobrzy przezdobrzy przez ćwiczenieprzez ćwiczenie ićwiczenie i praktykowaniei praktykowanie dobrocirzadko zdarza sięzdarza się człowieksię człowiek dobryczłowiek dobry zdobry z naturyludzie stają się dobrzystają się dobrzy przezsię dobrzy przez ćwiczeniedobrzy przez ćwiczenie iprzez ćwiczenie i praktykowaniećwiczenie i praktykowanie dobrocirzadko zdarza się człowiekzdarza się człowiek dobrysię człowiek dobry zczłowiek dobry z naturyludzie stają się dobrzy przezstają się dobrzy przez ćwiczeniesię dobrzy przez ćwiczenie idobrzy przez ćwiczenie i praktykowanieprzez ćwiczenie i praktykowanie dobrocirzadko zdarza się człowiek dobryzdarza się człowiek dobry zsię człowiek dobry z natury

Ludzie stają się dob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­ci; rzad­ko zdarza się człowiek dob­ry z natury. -Demokryt
ludzie-stają ę-dob­rzy-przez-ćwicze­nie-i prak­ty­kowa­nie-dob­ro­-rzad­ko-zdarza ę-człowiek-dob­ry-z natury
Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury. -Demokryt
więcej-ludzi-staje-ę-dobrymi-przez-ćwiczenie-ż-jest-ich-z-natury
Ludzie dobrzy, inteligentni, współczujący stają się gorsi w zbiorowisku. Brak odpowiedzialności osobistej budzi złe instynkty. -Sarah Bernhardt
ludzie-dobrzy-inteligentni-współczujący-stają-ę-gorsi-w-zbiorowisku-brak-odpowiedzialnoś-osobistej-budzi-złe-instynkty
Wielcy ludzie i dobrzy ludzie to rzadko ci sami. -Anonim
wielcy-ludzie-i-dobrzy-ludzie-to-rzadko-sami
Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek. -William Saroyan
dobrzy-ludzie-są-dobrzy-dlatego-że-uzyskali-wiedzę-przez-doznawanie-porażek
Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce. -Stanisław Tym
Żaden-człowiek-nie-chce-umrzeć-ale-tak-rzadko-ę-zdarza-to-co-człowiek-chce