Ludzie stworzeni są po to, aby jedni drugim podlegali. Albo więc ich ujarzmij, albo naucz się ich znosić.


ludzie-stworzeni-są-po-to-aby-jedni-drugim-podlegali-albo-więc-ich-ujarzmij-albo-naucz-ę-ich-znosić
marek aureliuszludziestworzenipotoabyjednidrugimpodlegalialbowięcichujarzmijalbonauczsięznosićludzie stworzenistworzeni sąsą poaby jednijedni drugimdrugim podlegalialbo więcwięc ichich ujarzmijalbo naucznaucz sięsię ichich znosićludzie stworzeni sąstworzeni są poaby jedni drugimjedni drugim podlegalialbo więc ichwięc ich ujarzmijalbo naucz sięnaucz się ichsię ich znosićludzie stworzeni są poaby jedni drugim podlegalialbo więc ich ujarzmijalbo naucz się ichnaucz się ich znosićalbo naucz się ich znosić

Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-rozumiano
Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich zrozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-zrozumiano
Ludzie, którzy kochają w życiu tylko raz, są to w rzeczywistości istoty puste. To, co uchodzi w ich pojęciu za wierność i uczciwość, jest albo siłą przyzwyczajenia, albo imaginacją. -Oscar Wilde
ludzie-którzy-kochają-w-życiu-tylko-raz-są-to-w-rzeczywistoś-istoty-puste-to-co-uchodzi-w-ich-pojęciu-za-wierność-i-uczciwość-jest-albo
Ludzie sprawujący publiczne rządy, tak gadatliwi i zaaferowani, robią wrzawę wokół trudności, ponieważ albo nie potrafią ich pokonać, albo nie umieją rządzić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
ludzie-sprawujący-publiczne-rządy-tak-gadatliwi-i-zaaferowani-robią-wrzawę-wokół-trudnoś-ponieważ-albo-nie-potrafią-ich-pokonać-albo-nie
Były dwie możliwości: albo stanąć na gruncie ich zasad, albo zawisnąć nad nimi. -Stanisław Jerzy Lec
były-dwie-możliwoś-albo-stanąć-na-gruncie-ich-zasad-albo-zawisnąć-nad-nimi
Ludzie stają się konserwatywni, gdy opuszczają ich siły witalne, albo gdy żyją w dostatku, są więc zwykle konserwatywni po dobrym obiedzie. -Ralph Waldo Emerson
ludzie-stają-ę-konserwatywni-gdy-opuszczają-ich-ły-witalne-albo-gdy-żyją-w-dostatku-są-więc-zwykle-konserwatywni-po-dobrym-obiedzie