Ludzie szczególnie plot­karze i za­kocha­ni in­te­resują się życiem in­nych w ta­kim stop­niu ze za­pomi­nają o swoim i swoich pot­rze­bach. Na ko­niec za­dają so­bie py­tanie ja­kie uczu­cia ni­mi kiero­wały i czy było watro? 


ludzie-szczególnie-plot­karze-i za­kocha­-in­te­resują ę-życiem-in­nych-w ­kim-stop­niu-ze za­pomi­nają-o swoim-i swoich
wqxludzieszczególnieplot­karzei za­kocha­niin­te­resują siężyciemin­nychw ta­kimstop­niuze za­pomi­nająo swoimi swoichpot­rze­bachna ko­niecza­dająso­biepy­tanieja­kieuczu­ciani­mikiero­wałyi czybyłowatro ludzie szczególnieszczególnie plot­karzeplot­karze i za­kocha­nii za­kocha­ni in­te­resują sięin­te­resują się życiemżyciem in­nychin­nych w ta­kimw ta­kim stop­niustop­niu ze za­pomi­nająze za­pomi­nają o swoimo swoim i swoichi swoich pot­rze­bachna ko­niec za­dająza­dają so­bieso­bie py­taniepy­tanie ja­kieja­kie uczu­ciauczu­cia ni­mini­mi kiero­wałykiero­wały i czyi czy byłoludzie szczególnie plot­karzeszczególnie plot­karze i za­kocha­niplot­karze i za­kocha­ni in­te­resują sięi za­kocha­ni in­te­resują się życiemin­te­resują się życiem in­nychżyciem in­nych w ta­kimin­nych w ta­kim stop­niuw ta­kim stop­niu ze za­pomi­nająstop­niu ze za­pomi­nają o swoimze za­pomi­nają o swoim i swoicho swoim i swoich pot­rze­bachna ko­niec za­dają so­bieza­dają so­bie py­tanieso­bie py­tanie ja­kiepy­tanie ja­kie uczu­ciaja­kie uczu­cia ni­miuczu­cia ni­mi kiero­wałyni­mi kiero­wały i czykiero­wały i czy było

Mówią, że w miłości trze­ba kiero­wać się ser­cem. Czy po każdym następnym nie­szczęśli­wym za­kocha­niu się da­lej tak uważasz?  -opuszczona
mówią-że w miłoś-trze­ba-kiero­wać ę-ser­cem-czy-po każdym-następnym-nie­szczęśli­wym-za­kocha­niu ę-da­lej-tak-uważasz