Ludzie szu­kają praw­dy. Kiedy sądzą, że ją od­na­leźli przes­tają szu­kać i na­wet im w głowie po­zos­ta­nie, że naj­bar­dziej zdu­miewające od­kry­cia po­zos­tały dla nich tajemnicą.


ludzie-szu­kają-praw­dy-kiedy sądzą-że ją od­na­źli-przes­tają-szu­kać-i na­wet-im w głowie-po­zos­­nie-że naj­bar­dziej
kate mosseludzieszu­kająpraw­dykiedy sądząże ją od­na­leźliprzes­tająszu­kaći na­wetim w głowiepo­zos­ta­nieże naj­bar­dziejzdu­miewająceod­kry­ciapo­zos­tałydlanichtajemnicąludzie szu­kająszu­kają praw­dyże ją od­na­leźli przes­tająprzes­tają szu­kaćszu­kać i na­weti na­wet im w głowieim w głowie po­zos­ta­nieże naj­bar­dziej zdu­miewającezdu­miewające od­kry­ciaod­kry­cia po­zos­tałypo­zos­tały dladla nichnich tajemnicąludzie szu­kają praw­dyże ją od­na­leźli przes­tają szu­kaćprzes­tają szu­kać i na­wetszu­kać i na­wet im w głowiei na­wet im w głowie po­zos­ta­nieże naj­bar­dziej zdu­miewające od­kry­ciazdu­miewające od­kry­cia po­zos­tałyod­kry­cia po­zos­tały dlapo­zos­tały dla nichdla nich tajemnicą

Szu­kając po­par­cia łat­wo zos­tać popychadłem. -Eugeniusz Korkosz
szu­kając-po­­cia-łat­wo-zos­ć-popychadłem