Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.


ludzie-tak-nap­rawdę-mogą-mie­szkać-tyl­ko-w in­nych-ludziach-dep­resja to nic-in­ne­go-jak bez­domność-na dep­resję-cier­pią
wojciech kuczokludzietaknap­rawdęmogąmie­szkaćtyl­kow in­nychludziachdep­resja to nicin­ne­gojak bez­domnośćna dep­resjęcier­piąludziektórzynie mająw kimmieszkaćludzie taktak nap­rawdęnap­rawdę mogąmogą mie­szkaćmie­szkać tyl­kotyl­ko w in­nychw in­nych ludziachdep­resja to nic in­ne­gona dep­resję cier­piącier­pią ludziektórzy nie mająnie mają w kimw kim mieszkaćludzie tak nap­rawdętak nap­rawdę mogąnap­rawdę mogą mie­szkaćmogą mie­szkać tyl­komie­szkać tyl­ko w in­nychtyl­ko w in­nych ludziachna dep­resję cier­pią ludziektórzy nie mają w kimnie mają w kim mieszkać

Nie na­leżę do ludzi cier­piących na dep­resję, ale według mnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­tem są la­sy, a nie pigułki. -Mateusz Piecki Schizoidalny
nie-na­żę-do ludzi-cier­piących-na dep­resję-ale-według-mnie-naj­lep­szym-an­ty­dep­re­san­tem-są ­sy-a nie pigułki
Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy. -Carlo Frabetti
nie-ro­zumiem-cze­mu-ludzie-boją ę-cmen­tarzy-tak nap­rawdę-to ­dyne-miej­sce-które­go-mie­szkańcy-nie mogą-­komu-zro­bić