Ludzie te­go sa­mego po­ziomu łączą się między sobą bar­dzo łatwo.


ludzie-te­go-­mego-po­ziomu-łączą ę-między-sobą-bar­dzo-łatwo
cyceronludziete­gosa­megopo­ziomułączą sięmiędzysobąbar­dzołatwoludzie te­gote­go sa­megosa­mego po­ziomupo­ziomu łączą sięłączą się międzymiędzy sobąsobą bar­dzobar­dzo łatwoludzie te­go sa­megote­go sa­mego po­ziomusa­mego po­ziomu łączą siępo­ziomu łączą się międzyłączą się między sobąmiędzy sobą bar­dzosobą bar­dzo łatwoludzie te­go sa­mego po­ziomute­go sa­mego po­ziomu łączą sięsa­mego po­ziomu łączą się międzypo­ziomu łączą się między sobąłączą się między sobą bar­dzomiędzy sobą bar­dzo łatwoludzie te­go sa­mego po­ziomu łączą sięte­go sa­mego po­ziomu łączą się międzysa­mego po­ziomu łączą się między sobąpo­ziomu łączą się między sobą bar­dzołączą się między sobą bar­dzo łatwo

Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Między dziełem a kiczem, gra­nica jest bar­dzo sub­telna i zmysłowa. -filutka
między-dziełem-a kiczem-gra­nica-jest bar­dzo-sub­telna-i zmysłowa
Pe­wien brat od­bił swo­jemu bra­tu dziew­czynę i ożenił się znią. Po wielu la­tach bar­dzo go za to przep­raszał, a ten dru­gi bar­dzo mu za to dziękował... -Niusza
pe­wien-brat-od­bił-swo­jemu-bra­-dziew­czynę-i ożenił ę-znią-po wielu-­tach-bar­dzo-go za to przep­raszał-a ten-dru­gi